default-header
HomeDaan Rijckx & Fenne Sniekers Jeugdprins en Jeugdprinses VV De Gangmaekers

Daan Rijckx & Fenne Sniekers Jeugdprins en Jeugdprinses VV De Gangmaekers

De sjpanning was te snieje inne zaal. De leechte waare gedimpt. De temperatuur sjteeg. Alle Gangmaekers en Gangmaekerinnekes haaje dezelfdje vraog; Waem waerdj de 47ste Jeugdprins en Jeugdprinses? Die vraog waerdje gelukkig sjnel beantwoordj: Daan Rijckx & Fenne Sniekers!

ff väörsjtèlle: Daan Rijckx

Ich wil mich aeve väörsjtèlle: Ich bön Daan Rijckx en 12 jaor aod. Ich zit sins aafgeloupe jaor oppe Ursula in Häör en det bevéltj mich goot. Ich woean ónger oppe Dörpsjtraöt in Hael mèt mien aojers, Pascal en Romy, mien broor Sam en Lara en ‘nne kwaekenje vogel. Mien hobbies zeen voetballe bie HEBES JO 14.1 en zeivere en kuite mèt mien vrunj.

Ich veer al jaore gaer vastelaovendj, doon döks mèt aane optocht, zellefs es einzelgenger inne kinjeroptocht. Volges mich höb ich zellefs prinselik blood want óngerhandj mien hiël femielie is al prins of adjedant gewaes. Wie ze mich vroeage óm jeugdprins te waere vanne Gangmaekers, hoofdje ich dao den ouch gein sekond uever te twiefele!

Ich vinj ‘t erg sjoean det ich mèt prinses Fenne (Sniekers) en oos adjedante Bjorn (Tonnaer) , Lotte (Houben) enne jeugdraod väörop moge loupe inne Haelder jeugdvastelaovendj.

ff väörsjtèlle: Fenne Sniekers

Leef luuj. Ich wil mich gaer ff väörsjtèlle: ich bön Fenne Sniekers en 12 jaor aod. Ich zit oppe basi sjoeal de Sleje in groep 8 want ich bön oeats èns blieve zitte. Ich zit dus neet bie miene jeugdprins inne klas. Ich woean oppe Pater dokter Neijensjtraot same mèt mien mam Esther mien pap Koen en mien zus Danée en zeker neet te vergaete óze hóndj Puk. Es hobbie sjtamp ich tiënge de bal bie V.V.HEBES en sjpeel ich gaer toniël.

Ich bön ram gek van vastelaovendj en veer ‘t al van kleins af aan. Zoea dee ich ouch eder jaor mèt aane kinjeroptocht, D’r nao zóng ich gaer ein leedje naeve pap oppe bühne. Es maedje ging ich altied drek inne Draak kieke of d’r örges ein feuteke in sjting van mich in aksie. Vastelaovendj vere is dus mien aangeboeare talent.

Ich vinj ‘t daoróm hersjtikke sjiek det ich jeugdprinses moog zeen ouch al zit ich den mer ein jaor inne jeugdraod. Same mèt prins Daan, adjedant Bjorn , adjedant Lotte en de rest van de jeugdraod zeen wae mèt dees daag ram van sjlaag. Alaaf!

Wae zeen mét dees daag den ouch ram van sjlaag!
Daan Rijckx & Fenne Sniekers Jeugdprins en Jeugdprinses VV De Gangmaekers