Eric I Philippens 54ste prins van VV de Gangmaekers

In bomvolle zaal van CC Don Bosco is op ’t Prinsebal Eric Philippens es 54ste prins van VV de Gangmaekers oetgerope. Hieël ’t vastelaovendj vierendj volk van Hael waas aanwezig en rejageerdje entoesjaz wie Prins Eric I oêt de koeëker sjpróng.

ff väörsjtèlle

Miene naam is Eric Philippens, 49 lentes jónk en getrouwdj mèt Manon, vader van Jens, Simon en Sam. Ich bön geboeare en getoeage in Sjtein (net zoea wie Manon). Op mien 20e bön ich nao Utrech verhoesdj woea ich farmasie bön gaon sjtudere en dao bön ich blieve hange toet 2007. In daen tied wirkdje ich in Amsterdam.

Óngertösse woeane wae alweer 11+1 jaor in Hael oppe Dörpsjtraot. Ich wirk bie Medtronic es technies software architekt väör siesteme die inne gezóndjheidszorg gebroek waere. Naeve ‘t wirke vinj ich ‘t leuk óm te koeake, lekker te aete en te drinke en te vare. En natuurlik eder jaor zoeaväöl es mäögelik vanne vastelaovendj mèt te kriege.

Ouch dit jaor kintj ‘t neet anges es det ‘t ein sjiek fiës geit waere, same mèt mien adjedante, Ralf, Ramon, Roland, Manon, Marion, Reggie (väör noe ff Meggie) en Mirese gaon wae d’r edere daag vanoet det ‘t bèste nog mót kómme, noeats dinke ach ‘t zal mörge waal get minder zeen. Wae gaon ós zeen, vastelaovendj same en vergaet neet:

“‘t Bèste mót nog kómme”

Daan Rijckx & Fenne Sniekers Jeugdprins en Jeugdprinses VV De Gangmaekers

De sjpanning was te snieje inne zaal. De leechte waare gedimpt. De temperatuur sjteeg. Alle Gangmaekers en Gangmaekerinnekes haaje dezelfdje vraog; Waem waerdj de 47ste Jeugdprins en Jeugdprinses? Die vraog waerdje gelukkig sjnel beantwoordj: Daan Rijckx & Fenne Sniekers!

ff väörsjtèlle: Daan Rijckx

Ich wil mich aeve väörsjtèlle: Ich bön Daan Rijckx en 12 jaor aod. Ich zit sins aafgeloupe jaor oppe Ursula in Häör en det bevéltj mich goot. Ich woean ónger oppe Dörpsjtraöt in Hael mèt mien aojers, Pascal en Romy, mien broor Sam en Lara en ‘nne kwaekenje vogel. Mien hobbies zeen voetballe bie HEBES JO 14.1 en zeivere en kuite mèt mien vrunj.

Ich veer al jaore gaer vastelaovendj, doon döks mèt aane optocht, zellefs es einzelgenger inne kinjeroptocht. Volges mich höb ich zellefs prinselik blood want óngerhandj mien hiël femielie is al prins of adjedant gewaes. Wie ze mich vroeage óm jeugdprins te waere vanne Gangmaekers, hoofdje ich dao den ouch gein sekond uever te twiefele!

Ich vinj ‘t erg sjoean det ich mèt prinses Fenne (Sniekers) en oos adjedante Bjorn (Tonnaer) , Lotte (Houben) enne jeugdraod väörop moge loupe inne Haelder jeugdvastelaovendj.

ff väörsjtèlle: Fenne Sniekers

Leef luuj. Ich wil mich gaer ff väörsjtèlle: ich bön Fenne Sniekers en 12 jaor aod. Ich zit oppe basi sjoeal de Sleje in groep 8 want ich bön oeats èns blieve zitte. Ich zit dus neet bie miene jeugdprins inne klas. Ich woean oppe Pater dokter Neijensjtraot same mèt mien mam Esther mien pap Koen en mien zus Danée en zeker neet te vergaete óze hóndj Puk. Es hobbie sjtamp ich tiënge de bal bie V.V.HEBES en sjpeel ich gaer toniël.

Ich bön ram gek van vastelaovendj en veer ‘t al van kleins af aan. Zoea dee ich ouch eder jaor mèt aane kinjeroptocht, D’r nao zóng ich gaer ein leedje naeve pap oppe bühne. Es maedje ging ich altied drek inne Draak kieke of d’r örges ein feuteke in sjting van mich in aksie. Vastelaovendj vere is dus mien aangeboeare talent.

Ich vinj ‘t daoróm hersjtikke sjiek det ich jeugdprinses moog zeen ouch al zit ich den mer ein jaor inne jeugdraod. Same mèt prins Daan, adjedant Bjorn , adjedant Lotte en de rest van de jeugdraod zeen wae mèt dees daag ram van sjlaag. Alaaf!

Wae zeen mét dees daag den ouch ram van sjlaag!

Gangmaeker van ‘t jaor 2020: Tjarda Verkoulen

Op ’t Prinsebal 2020 is Tjarda Verkoulen oetgerope toet Gangmaeker van ‘t jaor! Tjarda is ein bekindj vastelaovesgezicht in Hael en prizzenteertj al inkele jaor de leedjes en de bóntje aovendje. Zellef höb ich noe gezeen waat väör ein väörbereijing en ein sjtrak program hieaan väöraaf geit. Tjarda hiët de rezjie in henj en daomèt ouch ein sjtrakke tieds-plenning oppe aovendje en middig Knap werk! Daobie is ze sins twië jaor kertrèkker bènne de Baerekepèl. Fris jóngk blood óm de muziekale klanke vanne Baerekepèl veilig te sjtèlle de kómmendje jaore.

Es leste is Tjarda al versjillendje jaore troew lid vanne HAJ! Sjoean óm te zeen dat de jóngere generasie ouch häör deil biedruegtj aan ‘t (wiejer) besjtaon vanne vereiniging.

Perfiesiejat Tjarda!

Eine pot zaat winnaar Leedjeskonkour 2019!

Nao eine gesjlaagde leedjesaovendj kinne wae uch bekéndj make det Eine pot zaat gewonne haet! De mannen van jonge klaore zeen geëindigd op de twieëde plaats! In Hael höbbe wae de sjlaag te pakke!