default-header
HomeWout Koorneef Baereprins VV De Gangmaekers

Wout Koorneef Baereprins VV De Gangmaekers

Ich bön Wout Koorneef, 5 jaor en zit in groep 2 van bazissjoeal De Sleije bie juf Jolyn.

In miene vrieje tied bön ich gaer aktief bezig. De werreldj is väör mich den ouch eine groeate sjpeeltuin woea ich altied waal ein mäögelikheid zeen óm örges op te klumme, vanaaf te sjpringe, mèt te goeaje of tieëngeaan te sjtampe. Dees lèste 2 aktiviteite höb ich den ouch ómgezatj in mien waekelikse sjportuurkes. Zoea goeaj ich in de judoles miene tieëngesjtenjer gaer oppe mat inne dojo van JC Hercules en vinj ich ‘t leuk óm waekeliks tieënge de bal te sjöppe op ‘t voetbalveldj bie VV Hebes.

Verder bön ich altied waal in väör get gekkelaege en ’t oethoeale van get kattekwaod.

Ich bön immers Wout, soms een bietje sjtout mer ich höb ein hert van goud!

Wie hèts se?

Ich heit Wout Koorneef.

Wie jóngk bösse en wiene bösse jaorig?

Ich bön 5 jaor en op 30 april geboeare.

Woea woeans se en mèt waem?

Ich woean oppe Teskelaan in Hael same mèt papa Jeroen, mama Chrianne, broor Mick, zös Liz en breurke Sam, naeve mien opa en oma.

Höbs se ouch eine knuffel?

Jaozeker, ich sjlaop edere aovendj mèt Tijgie, Wolfie en Vlekkie.

Höbs se ouch bieëste thoes?

Die höb ich, zoeawaal bènne es boete. Bènne höbbe wae ein hamster die wae Pandilotje noeme en oze Jip en Stoffel zitte ouch bènne, det zeen oos twieë knien.
Boete inne wei vins se de nueëdige hoonder, 4 sjäöp, 2 wallabie’s en 1 geit.

Waat vins se leuk óm te doon en waat neet?

Sjpele vinj ich fantasties en ich zeen de werreldj den ouch es eine groeate sjpeeltuin, klumme, sjpringe, tieënge dinger sjtampe (voetballe). Mèt dinger goeaje (ónger de judo mèt mien tieëngesjtenjers) vinj ich supertof óm te doon. Ouch bön ich gaer krejatief bezig. Ich vinj ‘t fijn es ’t geitj zoeaes ich ‘t bedachtj höb. Geitj ’t anges, den maaks se mich dao neet zoea blie mèt.

Later waer ich…?

Voetbaltraener.

Woea sjpeels se gaer mèt?

Noe sjpeel ich gaer mèt Lego en dao boew ich den ouch vanalles mèt. Boete sjpeel ich ’t leefst mèt de bal en sjpring ich gaer oppe trampolien.

Waat duis se gaer op sjoeal en waat neet…?

De pauzes vinj ich top. Ich bön namelik gaer boete óm te sjpele mèt mien vrunj. Inne klas teiken ich gaer en bön ich ouch bezig mèt alles waat mèt raekene te make hieët.
Knutsele vinj ich minder leuk óm te doon.

Waat its se gaer en waat neet…?

Doe kins mich blie make mèt ein bótterham mèt Duo Penotti en saoves aet ich gaer pizza. Minder blie waer ich van greunte op miene tejjer.

In waat väör sjpelkes bösse good?

Zoeaes ich al ieërder höb vertèldj, vinj ich voetballe en judo leuk óm te doon.
Es ich ein gezelsjapssjpel maag keze óm te sjpele, kees ich väör Mastermind en de bietendje krokedil.

Waat vins se de sjoeanste kläör?

Blauw en roead zeen mien levelingskläöre.

Vins se vastelaovendj leuk?

Väör fieëste bön ich altied te vinje. Zeker dit jaor vinj ich ‘t sjpesjaal noe ich Baereprins bön gewoeare.

Woea kieks se oppe tillevisie haer….?

Ich kiek gaer nao “Freeks Wilde Wereld”.

Is vastelaovesmeziek diene levelingsmeziek?

Roead, Gael en Greun is waal ein van mien levelingsleedjes. Es ich de 3 kläöre örges zeen, begin ich ’t vanzelf te zinge. Zelfs bie eine pötje voetbal van Ajax inne Arena gebäördje mich det èns.

Höbs se zin inne vastelaovendj?

Jao, ich kiek d’r nao oet óm inne optoch sjlók róndj te sjtruije es Baereprins. Ouch höb ich zin óm te sjpele, danse en te sjpringe inne zaal.

Kins se ouch plat kalle?

Miene pap sjpriktj Nederlands, mien mam kaltj plat en ich van allebei get.

Ich druim d’r van óm ….?

Ich druim eigelik noeats want in bèd sjlaop ich gewueën.

Waat is diene sjpreuk?
Hael ALAAF joe!
Wout Koorneef Baereprins VV De Gangmaekers