Wout Koorneef Baereprins VV De Gangmaekers

Ich bön Wout Koorneef, 5 jaor en zit in groep 2 van bazissjoeal De Sleije bie juf Jolyn.

In miene vrieje tied bön ich gaer aktief bezig. De werreldj is väör mich den ouch eine groeate sjpeeltuin woea ich altied waal ein mäögelikheid zeen óm örges op te klumme, vanaaf te sjpringe, mèt te goeaje of tieëngeaan te sjtampe. Dees lèste 2 aktiviteite höb ich den ouch ómgezatj in mien waekelikse sjportuurkes. Zoea goeaj ich in de judoles miene tieëngesjtenjer gaer oppe mat inne dojo van JC Hercules en vinj ich ‘t leuk óm waekeliks tieënge de bal te sjöppe op ‘t voetbalveldj bie VV Hebes.

Verder bön ich altied waal in väör get gekkelaege en ’t oethoeale van get kattekwaod.

Ich bön immers Wout, soms een bietje sjtout mer ich höb ein hert van goud!

Wie hèts se?

Ich heit Wout Koorneef.

Wie jóngk bösse en wiene bösse jaorig?

Ich bön 5 jaor en op 30 april geboeare.

Woea woeans se en mèt waem?

Ich woean oppe Teskelaan in Hael same mèt papa Jeroen, mama Chrianne, broor Mick, zös Liz en breurke Sam, naeve mien opa en oma.

Höbs se ouch eine knuffel?

Jaozeker, ich sjlaop edere aovendj mèt Tijgie, Wolfie en Vlekkie.

Höbs se ouch bieëste thoes?

Die höb ich, zoeawaal bènne es boete. Bènne höbbe wae ein hamster die wae Pandilotje noeme en oze Jip en Stoffel zitte ouch bènne, det zeen oos twieë knien.
Boete inne wei vins se de nueëdige hoonder, 4 sjäöp, 2 wallabie’s en 1 geit.

Waat vins se leuk óm te doon en waat neet?

Sjpele vinj ich fantasties en ich zeen de werreldj den ouch es eine groeate sjpeeltuin, klumme, sjpringe, tieënge dinger sjtampe (voetballe). Mèt dinger goeaje (ónger de judo mèt mien tieëngesjtenjers) vinj ich supertof óm te doon. Ouch bön ich gaer krejatief bezig. Ich vinj ‘t fijn es ’t geitj zoeaes ich ‘t bedachtj höb. Geitj ’t anges, den maaks se mich dao neet zoea blie mèt.

Later waer ich…?

Voetbaltraener.

Woea sjpeels se gaer mèt?

Noe sjpeel ich gaer mèt Lego en dao boew ich den ouch vanalles mèt. Boete sjpeel ich ’t leefst mèt de bal en sjpring ich gaer oppe trampolien.

Waat duis se gaer op sjoeal en waat neet…?

De pauzes vinj ich top. Ich bön namelik gaer boete óm te sjpele mèt mien vrunj. Inne klas teiken ich gaer en bön ich ouch bezig mèt alles waat mèt raekene te make hieët.
Knutsele vinj ich minder leuk óm te doon.

Waat its se gaer en waat neet…?

Doe kins mich blie make mèt ein bótterham mèt Duo Penotti en saoves aet ich gaer pizza. Minder blie waer ich van greunte op miene tejjer.

In waat väör sjpelkes bösse good?

Zoeaes ich al ieërder höb vertèldj, vinj ich voetballe en judo leuk óm te doon.
Es ich ein gezelsjapssjpel maag keze óm te sjpele, kees ich väör Mastermind en de bietendje krokedil.

Waat vins se de sjoeanste kläör?

Blauw en roead zeen mien levelingskläöre.

Vins se vastelaovendj leuk?

Väör fieëste bön ich altied te vinje. Zeker dit jaor vinj ich ‘t sjpesjaal noe ich Baereprins bön gewoeare.

Woea kieks se oppe tillevisie haer….?

Ich kiek gaer nao “Freeks Wilde Wereld”.

Is vastelaovesmeziek diene levelingsmeziek?

Roead, Gael en Greun is waal ein van mien levelingsleedjes. Es ich de 3 kläöre örges zeen, begin ich ’t vanzelf te zinge. Zelfs bie eine pötje voetbal van Ajax inne Arena gebäördje mich det èns.

Höbs se zin inne vastelaovendj?

Jao, ich kiek d’r nao oet óm inne optoch sjlók róndj te sjtruije es Baereprins. Ouch höb ich zin óm te sjpele, danse en te sjpringe inne zaal.

Kins se ouch plat kalle?

Miene pap sjpriktj Nederlands, mien mam kaltj plat en ich van allebei get.

Ich druim d’r van óm ….?

Ich druim eigelik noeats want in bèd sjlaop ich gewueën.

Waat is diene sjpreuk?
Hael ALAAF joe!

Hedy I Beumer 58ste prins van VV de Gangmaekers

Effe väörsjtèlle

Gangmaekers en Gangmaekerinnekes! Eindelik is ’t zoeawiet det ich michzelf bekindj moog make es 58e prins van dit geweljige Gangmaekersriek en dees sjoean vereiniging.
Väör de minse die mich nog neet kinne, Ich bön Hedy Beumer en geboeare op eine zomerse daag in juli ’87 in ‘t St Jans gasthoes Wieërt. Wie ze mich dao mèt mien mam nao boete sjöpdje bön ich väörgesjtèldj aan oos geweljig Haels dörp.

In ‘t verleje höb ich 10 jaor es beroepsmilitair gewèrktj bie de Käöninklikke Landjmacht es hospik. Sins 2016 wirk ich in ‘t Laurentius ziekehoes in Remunj oppe sjpoedeisendje hulp es verpleegkundige, woea ich ‘t hieël erg nao miene zin höb. Ich vinj ‘t in mien vakgebied belangriek det minse die bie oos kómme de hulp kriege die ze op det moment nueëdig höbbe en probeer dit, es de situwasie ‘t toe lueëtj, mèt eine gooje dozis lol te doon.

Al ruum 16 jaor deil ich mien leef en leid mèt mien vrouw Nadieh, det ouch ein echt Haels maedje is. Same höbbe wae twieë wichter. Oos maedje Fenna en oze jóng Menno, dae gae mesjien nog waal kintj, van ‘t aafgeloupe sezoen wie detter Baereprins waas.

In miene vrieje tied bön ich gaer boete oppe lócht, óngernum den gaer dinger mèt mien gezin en haoj ich van samezeen mèt vrunj en wae kinne den genete van ein lekker sjpesjaal beerke of wienke d’r bie. Ich waer blie van gezelligheid en lekker aete. Es de vrouw is wèrke en de wichter ligke op bed wil ich ouch nog waal èns de pleesteesjon aanzètte óm efkes te verdwiene in miene eige werreldj.

‘t Is ein ieër óm dit sezoen es prins väör uch te moge sjtaon. Laote wae d’r same get ónvergaeteliks van make zoea det wae dao ueëver ein paar jaor nog mèt väöl plezeer op trök kónne kieke. Wae laote de luuj oet angere dörpe hueëre det ‘t hie te doon is! Tieënge alle Gangmaekers en Gangmaekerinnekes wil ich zègke; höb plezeer mèt z’n alle en verbinj uch!
Ich sjloet bie deze aaf mèt miene liefsjpreuk:

Gank Los! Met dees daag verbinje wae ós!

Youp Scheepers & Fien Engeman Jeugdprins en Jeugdprinses VV De Gangmaekers

Jeugdprins Youp I

Gaer sjtèl ich mich aan uch väör.Ich bön Youp Scheepers en bön op 13 november 13 jaor gewoeare en zit sins dit jaor oppe brögkklas in Häör, trouwes in dezelfdje klas es mien Jeugdprinses Fien I.

Ich woean oppe Roeazeberg woea ich regelmaotig inne boes te vinje bön mèt mien broor Mats en vrunj. Drie kieër inne waek verdedig ich de Jo-15 op ‘t Hebesveldj en sjpeel ich trómbone inne jeugdharmenie.

Gaer laes ich gesjiedenisbeuk en verzamel ich fossiele. Teikene vinj ich fijn en ich höb ouch miene eige sjtrip gemaaktj.

Wie wae nog in Remunj woeandje waas ich mèt de vastelaovendj al in Hael te vinje inne zaal of aanne kantj vanne waeg de optoch aan ’t bekieke mèt opa en oma en vónj ich ‘t super sjoean oppe optochwage van mien broor Mats dae toen Baereprins waas. Op sjoeal bön ich sjoealadjedant gewaestj van prins Morris, super sjiek.

Sins inkele jaore doon wae mèt vrunj en oos aojers mèt aan de optocht. Ich haaj ‘t ech neet gedachtj mer waal sjtiekem gehoeaptj det ich oeats Jeugdprins moch waere. Netuurlik wis ich drek waem ich zooj vraoge óm ‘t fieëst kompleet te make. Waat höb ich d’r zin in óm same mèt Jeugdprinses Fien I, Jeugdadjedant Tren, Jeugdadjedante Isis enne Jeugdraod d’r eine super VÈTTE vastelaovendj van te make.

Jeugdprinses Fien I

Gaer sjtèl ich mich aan uch väör, ich bön Fien Engeman en 13 jaor aod. Ich zit op Ursula in Häör. Same mèt pap, mam en breurke Loek woean ich oppe Panhaelderwaeg. Miene groeatste hobbie is sjaatse en inne wintjer bön ich döks oppe sjaatsbaan in Eindhove te vinje. Daonaeve bön ich gaer krejatief bezig en sjteitj oos hoes vol dao mèt.

“’Óndanks” det ich in Amsterdam bön geboeare en toet mien 10e in Hilversum höb gewoeandj, geitj mien hert vlotter kloppe mèt de vastelaovendj. Sins wae in Hael woeane höb ich mich den ouch vol ueëvergave inne vastelaovendj gesjtortj en ouch al eine pries inne optoch bènne gesjleiptj. Ich waas den ouch inne 7e hemel wie ich door Jeugdprins Youp I gevraogdj waerdje óm zien Jeugdprinses te waere.

Ich kiek d’r nao oet óm same mèt Jeugdprins Youp I, oos Jeugdadjedant Tren. Jeugdadjedante Isis, jeugdraod en netuurlik uch allemaol d`r eine ónvergaetelikke jeugdvastelaovendj van te make!

Mèt sjmink oppe sjnoet, gaon wae mèt Vastelaovendj altied väöroet!

Eine Pot Zaat winnaar Leedjesoavendj 2023!

De winnaar van de Leedjesoavendj 2023 is Eine Pot Zaat!
Zie höbbe gewonne mét häör leedje Heives! De Klamatcho’s höbbe ein sjoeën twieëdje plek behaoldj en Sjöppe Aos is es derdje geëindigd!